most-popular.ru

  

Bästa artiklarna:

  
Main / Laj exporterar begränsad yeshwanthpur howrah

Laj exporterar begränsad yeshwanthpur howrah

Ansök här. Testa våra Premium Member-tjänster: Gratis i en månad och betala endast om du gillar det. Khasra Nej. Försäkringsgivaren har påstått utfärda en rekommendation daterad 16. Klagandens fall är att nämnda godkännande dateras 16. Det ändrade godkännandet daterat 16. Det skulle således ses att artikeln nr En brand utbröt 09.

Sai Gaexo Pvt. Anspråket avvisades dock med videobrev från 2. Vi har granskat ditt anspråk mot bakgrund av material som finns registrerat och den undersökningsrapport som lämnats av inspektörerna Cunningham Lindsey International Insurance Surveyors and Loss Assessors Pvt. Brandincidensen har ägt rum 09. Landmätaren noterade i sin rapport att förlusten har ägt rum på E-101, Sektor 63 Noida, lokaler som inte täcktes av policyn.

Laj Exports Ltd. Eftersom klaganden är förargad över avvisningen av anspråket, står den inför denna kommission. I det ovannämnda fallet hade den klagande fått en flytpolicy som omfattar fyra tomter utöver 20 processorer. Klaganden hade dock tillhandahållit listan med endast 16 processorer till försäkringsgivaren vid tidpunkten för inlämnandet av förslaget.

En brand som bröt ut vid en tomt som den klagande hävdade var tomten hos en av dess processorer och beståndet som förvarades där hade förstörts, ett försäkringsanspråk lämnades in av den försäkrade. Kravet betalades emellertid inte på grund av att nämnda tomt inte var en specifik plats.

På grund av försäkringsgivarens ställningstagande kontaktade den klagande denna kommission genom ett konsumentklagomål. Kommissionen avvisade klagomålet och hävdade bland annat följande: Den primära frågan som uppstår för vår övervägande i detta fall är huruvida den klagande var skyldig att avslöja platsen för alla de 20 bearbetningsföretag för vilka försäkringsskyddet togs under floaterklausul som är knuten till försäkringen, vilket försäkringsbolaget gör anspråk på, eller så kan det begära ersättning med avseende på vilken plats som helst på dess processor så länge om de varor som skadats eller förstörts i branden tillhör den klagande.

I flottörpolicyn, som ingår i Indian Fire Tariff, i den utsträckning det är relevant, föreskrivs att flottörpolicyer kan utfärdas för att täcka lager som hålls på olika platser under ett försäkringsbelopp men ospecificerade platser ska inte tillåtas. Därför är det inte tillåtet för ett försäkringsbolag att utfärda en försäkring för ospecificerade platser i. Flyterklausulen som bifogades den försäkring som utfärdades till den klagande i den utsträckning den är relevant lyder som under :.

Det skulle således ses att även om en försäkring kan täcka mer än en plats, måste dessa platser specificeras innan försäkringen kan göras gällande. Det skulle således ses att nämnda politik endast täckte de platser som nämndes i bilagan bifogad till denna.

En genomgång av ovannämnda bilaga skulle visa att den endast specificerade 16 platser, även om den klagande kunde ha specificerat så många som 20 platser. Tomtnummer. Det framgår tydligt av en genomgång av flottörpolicyn, flytklausul som bifogas försäkringen till klaganden samt platser som anges i bilagan som bifogas försäkringsintyget att tomtnummer. Om klaganden ville täcka ovanstående platsen borde den ha informerat försäkringsbolaget om detta innan lagret som förvaras på ovannämnda plats påstås ha skadats eller förstörts.

Efter att jag inte gjort det tvekar jag inte att fastställa att klagandens lager förvaras på tomt nr. Jag kan inte godta påståendet att det inte var nödvändigt för den försäkrade att lämna ut sina bearbetningsföretag till försäkringsbolaget.

Försäkringen på en ospecificerad plats kan enligt min mening inte ens tänkas på. Om klaganden ville täcka sina varor som förvaras på tomt nr. Kravet på att lämna ut platserna till försäkringsgivaren framgår faktiskt också av det faktum att den klagande själv hade avslöjat 16 platser för försäkringsgivaren vid tidpunkten för försäkringstillfället.

Om jag accepterar påståendet att den försäkrade inte är skyldig att lämna ut platsen till försäkringsbolaget, kan det leda till en situation där en försäkrad förvarar sina varor på ett stort antal platser försöker dra nytta av försäkringen i händelse av förlust på någon av nämnda platser, även om det kan ha tagit försäkringsskydd för ett mindre antal platser.

Med andra ord, om jag accepterar detta påstående, i ett fall där den försäkrade håller sina varor på 50 platser och den får försäkringsskydd för 20 platser, kan den i händelse av förlust genom brand på någon av sina platser kräva fördel av försäkring trots att försäkringsskyddet togs av den för 20 platser och inte för alla de 50 platserna. En sådan tolkning kommer dessutom också att göra det möjligt för den försäkrade att göra anspråk på försäkring även på platser där den inte förvarade sina varor vid tidpunkten för försäkringsförsäkringen och som aldrig förklarats av försäkringsgivaren.

En sådan tolkning skulle enligt min mening inte bara vara orimlig utan också ologisk och absurd. Jag anser att försäkringsförmånerna i en flytande försäkring endast kan krävas av den försäkrade för förlust på de platser som avslöjas för försäkringsbolaget innan förlusten faktiskt inträffar.

Eftersom tomten Nej. Klagomålet kan därför avvisas. Orient Clothing Company Pvt. Nämnda överklagande är civilt överklagande nr. Av de skäl som anges ovan avvisas klagomålet härmed utan kostnad. Ansök här Testa våra premiummedlems tjänster:

(с) 2019 most-popular.ru